7. Sınıf-Kurs

1. Hafta|03-09 Ekim|

7.1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklarda kana geçtiği vurgulanır.

7.1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar.

a. Kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.

b. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.

#2. Hafta|10-16 Ekim|

7.1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar. Sindirimde görevli sindirim enzimlerine değinilmez.

7.1 .1.4. Sindirim sisteminin sağlının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

#3. Hafta|17-23 Ekim|

7.1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemini vurgulanır. Fakat böbreğin ayrıntılı yapısı verilmez.

7.1.2.2 Boşaltım Sisteminin sağlının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Böbrek nakli, böbrek yetmezliği, diyaliz, böbrek taşı vb. boşaltım sistemi sağlını ilgilendiren konulara değinilir.

#4. Hafta|24-30 Ekim|

7.1.3.1. Sinir sistemini, merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
Beyincik ve omurilik soğanın ayrıntılı yapısına girilmez.

7.1.3.2. İç salgı bezlerinin vücutta ki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.

a. İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.
b. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı şemalarda gösterilir.

#1. Hafta|31 Ekim-6 Kasım|

7.1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

7.1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.

#2. Hafta|7-13 Kasım|

7.1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar. Duyu organlarında bulunan özel almaçların uyarıları nasıl aldığı ve cevap verme süreci açıklanır.

7.1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.

#3. Hafta|14-20 Kasım|

7.1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnek verir.

7.1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.

#4. Hafta|21-27 Kasım|

7.1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır.

7.1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.

#5.Hafta|28 Kasım-4 Aralık|

7.2.1.1. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünün dinamometre ile ölçer.

7.2.1.2.Kütle ve ağırlık kavramalarını karşılaştırır.

#1. Hafta|5-11 Aralık|

7.2.2.1. Katı basıncı etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

7.2.2.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları vurgulanır.

b. Sıvı ve gaz basıncını etkileyen değişkenleri ve matematiksel bağıntılara girilmez.

#2. Hafta|12-18 Aralık|

7.2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.

7.2.3.2. Enerji iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi şeklinde sınıflandırılır fakat matematiksel bağıntılara girilmez.

#3. Hafta|19-25 Aralık|

7.2.4.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

7.2.4.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

a. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisinin örneklendirilmesinde sürtünmeli yüzeyler, hava direnci ve su direnci dikkate alınır.

b. Sürtünen yüzeylerinin ısındığı basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü çıkarımı yapılır.

#4. Hafta|26-01 Ocak|

7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.

7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşünceleri nasıl değiştiğini sorgular.

7.3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.

#1. Hafta|2-8 Ocak|

7.3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.

7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.

#2. Hafta|9-15 Ocak|

7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.

7.3.2.3. Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir.

#3. Hafta|16-22 Ocak|

7.3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

7.3.3.2. Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir.

7.3.3.3. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.

#2. Hafta|6-12 Şubat|

7.3.3.4. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.Temas yüzeyi karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir.

7.3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaştırma, yoğunluk farkı ve damıtma üzerinde durulur.

#3. Hafta|13-19 Şubat|

7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülmeyen maddeleri ayırt eder.

7.3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.

7.3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

7.3.5.4. Yakın çevresine atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.

#4. Hafta|20-26 Şubat|

7.3.5.5 Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.

7.3.5.6.Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.

7.3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

#1. Hafta|27 Şubat-5 Mart|

7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

7.4.1.2. Düz, Çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

a. Özel ışınlarda görüntü çizimine girilmez

b. Çukur aynada cismin görüntüsünün özelliklerinin (büyüklük/küçüklük/ters/düz) cismin aynaya olan uzaklığına göre değişebileceği belirtilir.

#2. Hafta|6-12 Mart|

7.4.2.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder.

7.4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

7.4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.

#3. Hafta|13-19 Mart|

7.5.1.1. Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.

7.5.2.1. Biyo-çeşitliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir.

7.5.2.3. Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir.

#4. Hafta|20-26 Mart|

7.6.1.1. Seri ve paralel bağlamanın nasıl olduğunu keşfeder seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.

7.6.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılıklarını devre üzerinde gözlemler ve sonucu yorumlar.

#5. Hafta|27-2 Nisan|

7.6.1.3.Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine elektrik akımı sağladığını ve elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunu bilir.

7.6.1.4. Ampermetreyi devreye seri bağlayarak okuduğu değeri akım şiddeti olarak adlandırır ve birimini ifade eder.

7.6.1.5. Voltmetreyi devreye paralel bağlayarak devre uçları arasındaki gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve birimini ifade eder.

#1. Hafta|3-9 Nisan|

7.6.1.6.Bir devre elemanın uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.

7.6.1.7. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılığın sebebini elektriksel dirençle ilişkilendirir.

#2. Hafta|10-16 Nisan|

7.6.2.1. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüştüğüne ilişkin deneyler yapar ve sonucu gözlemler.

7.6.2.2. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalara örnekler veririler.

Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur.

7.6.2.3. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştüğünü kavrar.

Robotların elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü temel alınarak geliştirildiği vurgulanır.

#3. Hafta|17-23 Nisan|

7.6.2.4. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırır ve sunar. Güç santrallerinden hidroelektrik termik rüzgar jeotermal ve nükleer santrallere değinilir.

7.6.2.5.Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

a. Enerji verimliliği konusunda ülkemizde resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve elektrik enerjisi kullanımı bakımından yapılması gerekenler belirtir.
b. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar vurgulanır.

#4. Hafta|24-30 Nisan|

7.7.1.1. Gök cisimlerinin çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
a. Evren kavramı aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü, uzay kavramı ise evrenin dünya dışında kalan kısmı olarak tanımlanır.
b. Evrenin oluşumuyla ilgili olarak öne sürülen belli başlı görüşler belirtilir, fakat detaylarına girilmez.
c. Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda öğrenciler uyarılır. Çıplak gözle uzun süreli gökyüzü gözlemi yapan bilim insanlarının görme yetisini kısmen ya da tamamen kaybettiklerine yönelik bilim tarihinden örnekler üzerinden durulur.

#1. Hafta|1-8 Mayıs|

7.7.1.2. Bilinen takım yıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar.

a. Yıldızlar arasındaki mesafenin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçü birimiyle ifade edildiği belirttirilir.
b. Takım yıldızlarının Dünya ‘dan bakıldığındaki görüntülerine bakılarak yapılan benzetmelerin gökyüzü gözlemini kolaylaştırdığı belirtilir.

#2. Hafta|8-14 Mayıs|

7.7.1.3. Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır.

a. Güneş’in de bir yıldız olduğu vurgulanır.
b. günlük yaşamda gökyüzü ile ilgili kullanılan ve kavram yanılgısı oluşturabilecek bazı ifadelerin (yıldız kayması, kuyruklu yıldız, çoban yıldızı vb.) bilimsel açıklamaları verilir.

#3. Hafta|15-21 Mayıs|

7.7.2.1. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur ve sunar.
Milyarlarca gök cisimlerinden oluşan uzay adalarına “gök ada(galaksi)” denildiği ve güneş sisteminin , “Samanyolu “ adı verilen gök adasında yer aldığı belirtilir.

7.7.2.2. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

a. Gezegenlerin karşılaştırılmasında birbirine göre büyüklükleri doğal uydu sayıları ve etraflarında halka olup-olmaması dikkate alınır.
b. Bulunduğu gök ada, sistem ve Güneş’e yakınlık sırası esas alınarak Dünyamızın evrendeki yeri belirtilir.

#4. Hafta|22-28 Mayıs|

7.7.3.1. Teleskopun ne işe yaradığını ve gök bilim gelişimindeki önemini açıklar.

7.7.3.2. Uzay teknolojileri hakkında araştırma yapar ve teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi tartışır.

#5. Hafta|29 Mayıs-4 Haziran|

7.7.3.3. Gök bilimci (astronom) ve astronot arasındaki farkı kavrar.
Astrolojinin bir bilim dalı olmadığı ve bu bağlamda astrologların bilim insanı olmadıkları vurgulanır.
7.7.3.4. Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

#1. Hafta|5-11 Haziran|

Genel Tekrar

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz